Föreningen

Föräldrakooperativet Myran drivs av en föräldraförening som är en ekonomisk förening med en styrelse som träffas ca en gång per månad.

Medlemmarna i föreningen betalar en medlemsavgift en gång per år samt en avgift per barn och månad. Vi tillämpar maxtaxa. Fastställande av avgift sker på årsmötet.

Föreningen strävar efter att stänga 4 veckor i juli och har därför även en avgiftsfri månad per år.

I vår förening är det viktigt:

• att barnen och personalen trivs på Myran och att vi känner en gemenskap i gruppen.

• att det finns ett engagemang hos föräldrarna att driva föreningen genom Myrans styrelse men också genom att delta i arbetsdagar där föräldrarna är i barngruppen och skapar relation till barnen.

• att föräldrarna får en inblick i barnens vardag.

• att vi värdesätter en god fysisk miljö för barnen och personalen att vistas i.

• att barnen får ingå i en mindre och åldersblandad grupp där det finns en medvetenhet kring normer och genus.

• att vi eftersträvar en stabil ekonomi inom föreningen för att kunna fortsätta skapa en trygg förskola och där vi tar ansvar för barnen och personalen.

I vår förening vill vi:

• driva en förskola där barn och personal känner trivsel och trygghet, där föräldrarna har inflytande och är delaktiga.

• skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö för personalen.

• lära känna varandra och öka känslan av sammanhållning.