Likabehandlingsplan och rutin för kränkande särbehandling

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas.

Alla barn ska känna sig trygga och trivas på Myran och inte bli utsatta för övergrepp, diskriminering eller kränkande behandling av varken vuxna eller andra barn. Genom ett främjande arbete kan de goda värderingarna utvecklas och ett klimat med respekt, demokrati, samspel och solidaritet skapas.

Myran arbetar aktivt utifrån en likabehandlingsplan som innehåller konkreta handlingsplaner utifrån tre områden; främjande, förebyggande och åtgärdande. Planen utvärderas och uppdateras varje år. För att ta del av planen kontakta rektor eller någon i föreningens styrelse.

Rutin vid misstänkt kränkning/diskriminering:
1. Vid misstänkt kränkning/diskriminering anmäls detta omedelbart till rektor.
2. Rektor påbörjar utredning
3. Berörda vårdnadshavare informeras
4. Huvudmannen informeras så snart som möjligt
5. Åtgärder/handlingsplan upprättas och åtgärder genomförs
6. All dokumentation i ärendet ska vara skriftlig

Vem ska man kontakta?
Rektor Ann-Charlotte Hedlund-Andersson, 073-0204031. Myran är en liten förskola där all personal arbetar nära barnen, därför är det även möjligt att vända sig till övrig personal, antingen i tal eller skrift genom ”blankett för utredning vid misstänkt kränkning/diskriminering”. Det går även att vända sig till styrelseordförande vars kontaktuppgifter finns i telefonlistan.